Θεματικές Ενότητες

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μεταδόσεις
 • Εισαγωγή στην Τηλεργασία
  Το τηλεσεμινάριο αυτό αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή σε βασικές έννοιες της τηλεργασίας. Αντλώντας από την όχι ιδιαίτερα πλούσια εθνική και διεθνή βιβλιογραφία, επιχειρεί να δώσει ορισμούς (τι είναι τηλεργασία, ποια είδη τηλεργασίας υπάρχουν), να περιγράψει τα οφέλη και τους παράγοντες επιτυχίας ενός εγχειρήματος τηλεργασίας και να συνοψίσει τεχνικά εργαλεία απαραίτητα για την υλοποίησή του.
 • Συνοπτική περιγραφή του περοβάλλοντος τηλεργασίας - τηλεσυνεργασίας
  Στο τηλεσεμινάριο αυτό παρουσιάζεται εν συντομία το περιβάλλον τηλεσυνεργασίας του Δήμου. Περιγράφονται οι δυνητικοί χρήστες του και το σύνολο των λειτουργιών του, όπως αυτό είναι διαθέσιμο σε μη εγγεγραμμένους και εγγεγραμμένους χρήστες.
 • Αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος τηλεργασίας - τηλεσυνεργασίας
  Το τηλεσεμινάριο αυτό αποτελεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος τηλεργασίας - τηλεσυνεργασίας του Δήμου. Αρθρώνεται σε μια σειρά από επιμέρους κεφάλαια - παρουσιάσεις, τα οποία, μετά από μια σύντομη εισαγωγή, καλύπτουν τα παρακάτω θέματα: Αναζήτηση και προβολή αγγελιών, Εγγραφή και Είσοδος χρήστη, Διαχείριση αγγελιών (τηλεργοδότη και τηλεργαζομένου), Διαχείριση προσωπικών στοιχείων (τηλεργαζομένου, τηλεργοδότη, και άλλων χρηστών του συστήματος τηλεργασίας), Διαχείριση έργων, Διαχείριση διασκέψεων, Εκτέλεση διάσκεψης και Διαχείριση ημερολογίου.
 • Δημοφιλή εργαλεία υποστήριξης τηλεσυνεργασίας
  Στο τηλεσμινάριο αυτό γίνεται προσπάθεια καταγραφής και ταξινομημένης παρουσίασης μιας σειράς από τεχνικά εργαλεία - συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την υποστήριξη τηλεσυνεργασίας - τηλεργασίας.
 • Περιβάλλον τηλεργασίας: Μελέτη Περίπτωσης Πολιτικού Μηχανικού
  Το τηλεσεμινάριο αυτό αποτελεί μελέτη περίπτωσης για την τηλεαπασχόληση Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου του Δήμου σε συνεργασία με Τεχνικό Γραφείο εγκατεστημένο στην Αθήνα. Μέσα από το τηλεσεμινάριο, καλύπτονται λειτουργίες του συστήματος όπως: Διαχείριση Αγγελιών, Αποκατάσταση συνεργασίας μέσω αίτησης σε αγγελία, διαχείριση έργου, οργάνωση και εκτέλεση διάσκεψης.
 • Περιβάλλον τηλεργασίας: Μελέτη Περίπτωσης Μεταφραστή
  Το τηλεσεμινάριο αυτό αποτελεί μελέτη περίπτωσης για την τηλεαπασχόληση Μεταφραστή, κατοίκου του Δήμου σε συνεργασία με Εκδοτικό Οίκο εγκατεστημένο στην Αθήνα. Μέσα από το τηλεσεμινάριο, καλύπτονται λειτουργίες του συστήματος όπως: Αποκατάσταση συνεργασίας μέσω πρόσκλησης σε συνεργασία, διαχείριση έργου, οργάνωση και εκτέλεση διάσκεψης.
 • Περιβάλλον τηλεργασίας: Μελέτη Περίπτωσης Προγραμματιστή
  Το τηλεσεμινάριο αυτό αποτελεί μελέτη περίπτωσης για την τηλεαπασχόληση Προγραμματιστή, κατοίκου του Δήμου σε συνεργασία με Εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού εγκατεστημένη στην Αθήνα. Μέσα από το τηλεσεμινάριο, καλύπτονται λειτουργίες του συστήματος όπως: Αποκατάσταση συνεργασίας μέσω πρόσκλησης σε συνεργασία, διαχείριση έργου, οργάνωση και εκτέλεση διάσκεψης.